REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH
ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET  

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 

Regulamin sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet, zwany dalej „regulaminem” określa zasady sprzedaży abonamentów parkingowych uprawniających do parkowania pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w Grudziądzu za pośrednictwem sieci Internet. 

 

§ 2. 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Uchwale – należy przez to rozumieć aktualną uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
2. SPP – należy przez to rozumieć strefę płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Grudziądzu, określoną w uchwale;
3. cenniku opłat za parkowanie – należy przez to rozumieć wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP, określoną w uchwale;
4. ZDM – należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Miejskich z siedzibą w Grudziądzu;
5. serwisie – należy przez to rozumieć internetowy serwis sprzedaży abonamentów parkingowych działający na stronie internetowej e-Sklepu;
6. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub podmiot, posiadający zdolność do czynności prawnych, dokonujących zakupu abonamentów parkingowych przez serwis;
7. formularzu zamówienia – należy przez to rozumieć formularz znajdujący się na stronie internetowej e-Sklepu;
8. Biuro SPP – należy przez to rozumieć miejsce obsługi interesantów oraz przyjmowania reklamacji mieszczące się w budynku przy ul. Waryńskiego 34a (III piętro, pokój nr 313) w Grudziądzu, czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:30 oraz w piątek od 7:00 do 13:00;
9. SSPO – należy przez to rozumieć system szybkich płatności online, tj. usługę świadczoną drogą elektroniczną umożliwiającą Klientom szybką realizację przekazu pieniężnego z tytułu zakupu abonamentu parkingowego w serwisie. 
10. Operator e-Sklepu - podmiot obsługujący e-Sklep, działający w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu. Rozdział II
Rodzaje abonamentów parkingowych i wysokość opłat

§ 3.

1. Za pośrednictwem serwisu Klient może otrzymać abonamenty parkingowe, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do regulaminu. 

2. Wysokości opłat za abonamenty parkingowe, o których mowa w ust. 1 są określone w Uchwale oraz w Załączniku nr 1 do regulaminu.

3. W przypadku skorzystania z SSPO do ceny abonamentu nie są doliczane żadne dodatkowe opłaty.Rozdział III
Warunki zakupu abonamentu parkingowego

§ 4.

1. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Abonament zostaje aktywowany z dniem określonym przez Klienta we wniosku, o jakim mowa w § 5 ust. 1, jako początek jego obowiązywania, z zastrzeżeniem że nie nastąpi to wcześniej niż następnego dnia roboczego po odnotowaniu przez serwis wpływu płatności.

3. Sprzedaż i wydawanie abonamentów parkingowych jest możliwe nie wcześniej 
niż 30 dni przed początkiem okresu ich ważności.

4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany zarejestrować indywidualne konto na stronie serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient jest zobowiązany do prawidłowego oraz zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz do akceptacji regulaminu.

5. Klient, który posiadał konto na stronie serwisu przed złożeniem zamówienia, 
jest zobowiązany do zalogowania się na swoim koncie. Do zalogowania niezbędne 
jest wpisanie loginu i hasła podanego przy rejestracji. 

§ 5.

1. Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na swoim koncie, Klient wybiera interesujący go abonament parkingowy klikając w jego nazwę, po czym wypełnia elektroniczny wniosek oraz załącza do niego skany dokumentów wymaganych przepisami uchwały. Zakończenie procedury złożenia elektronicznego wniosku następuje po kliknięciu przez Klienta pola wyboru o etykiecie "złóż wniosek”.

2. Nieuzupełnienie przez Klienta któregokolwiek z obowiązkowych do wypełnienia pól w wybranym wniosku uniemożliwi rejestrację zamówienia i otrzymanie abonamentu.

3. Złożony wniosek podlega weryfikacji przez pracownika ZDM, która może trwać do 5 dni roboczych.

4. W sytuacji gdy weryfikacja, o której mowa w ust. 3, zakończy się negatywnie, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja o stwierdzonych błędach wraz z wezwaniem do ich usunięcia. W przypadku braku reakcji ze strony Klienta na wezwanie, w terminie 7 dni od daty jego wysłania, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

5. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku Klient dokonuje wpłaty na przyporządkowany do złożonego zamówienia indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez serwis.

6. Wniosek uznaje się za niebyły w przypadku niedokonania wpłaty za abonament w terminie 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku.

7. Ze względów weryfikacyjnych, abonamenty parkingowe zamawiane za pośrednictwem serwisu, mogą zostać wydane wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu.

8. Żądania wystawienia faktury VAT Zw (zwolnionej z VAT) Klient dokonuje podczas składania wniosku.

9. W przypadku, o którym mowa w ust 8, Klient jest zobowiązany do podania danych koniecznych do wystawienia faktury VAT Zw (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby oraz nr PESEL/NIP). 

10. Fakturę VAT Zw Klient może odebrać w Biurze SPP.

§ 6.

1. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym, o jakim mowa w § 5 ust. 5, abonament zostanie aktywowany, a serwis prześle na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym, informację o zrealizowaniu zamówienia wraz z jego szczegółami.

2. Zawarcie umowy sprzedaży abonamentu parkingowego następuje w momencie przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia zaksięgowania na koncie ZDM uiszczonej opłaty.

3. W przypadku wpłynięcia środków na konto ZDM po dacie wskazanej przez Klienta jako dzień rozpoczęcia ważności abonamentu parkingowego, abonament będzie obowiązywał od dnia zaksięgowania wpłaty (z uwzględnieniem § 5 ust. 6).

§ 7.

Abonamenty parkingowe zakupione w e-sklepie występują wyłącznie w formie elektronicznej.

§ 8.

1. Dopuszcza się zmianę numeru rejestracyjnego przypisanego do zakupionego abonamentu, z zastrzeżeniem, że daty jego ważności pozostaną bez zmiany.

2. Zmiana numeru rejestracyjnego możliwa jest wyłącznie w Biurze SPP na zasadach określonych w Uchwale.

3. Zwroty abonamentów dokonywane są wyłącznie w biurze SPP na zasadach określonych w Uchwale. 

§ 9.

Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do ZDM w przypadku: 

  1. błędnego wypełnienia formularza zamówienia;
  2. niewykorzystania abonamentu w terminie jego ważności; 
  3. dokonania wpłaty na niewłaściwy indywidualny rachunek bankowy.

Rozdział IV
Forma płatności

§ 10.

1. Klient może dokonać płatności za zamówione abonamenty parkingowe za pośrednictwem przelewu bankowego.

2. W przypadku skorzystania z SSPO Klient może wybrać spośród innych form płatności udostępnionych przez ten system.

3. W przypadku płatności kartą płatniczą termin realizacji zlecenia liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§ 11.

ZDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta numeru karty płatniczej oraz numeru konta bankowego poza stroną serwisu.

Rozdział V
Reklamacje

§ 12.

1. Reklamacje dotyczące nabycia abonamentów parkingowych poprzez serwis rozpatrywane są przez ZDM.

2. Klient może zgłosić reklamację dotyczącą serwisu wyłącznie w formie pisemnej, w Biurze SPP. 

3. We wniosku reklamacyjnym niezbędne jest podanie numeru zamówienia lub numeru rejestracyjnego pojazdu, na który ma zostać wydany abonament.

4. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie przekazana Klientowi pisemnie na adres korespondencyjny wskazany we wniosku reklamacyjnym.

 

Rozdział VI
Ochrona danych osobowych 

§ 13.

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu, ul. Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz, tel. 56 66 30 800.

3.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu możliwy jest pod adresem e-mail: iod@zdm-grudziadz.pl lub listownie na powyżej wskazany adres siedziby.

4. Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia:

  1. adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu - będą przetwarzane w celu sprzedaży abonamentu parkingowego, weryfikacji uprawnień do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania, składania reklamacji dotyczących abonamentów parkingowych nabytych poprzez serwis;
  2. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby oraz nr PESEL/NIP - będą przetwarzane w celu wydania abonamentów zniżkowych wydania Faktury VAT Zw.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane) na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 ze zm.) oraz Uchwały.

6. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz inne podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu i usunięcia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje odmowę wydania abonamentu lub Faktury VAT Zw.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli  uważa, że przetwarzanie danych jest niezgodne z przepisami prawa;

10. Pozyskane dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 14.

Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

§ 15.

ZDM przysługuje prawo do zaprzestania sprzedaży abonamentów parkingowych Klientowi łamiącemu postanowienia regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa oraz w przypadku, gdy Klient zażąda usunięcia swoich danych osobowych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

§ 16.

ZDM może dokonać zmian w regulaminie. Zmiany regulaminu zostają zamieszczone niezwłocznie na stronie serwisu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Klientów wynikające z umów sprzedaży abonamentów parkingowych zawartych w oparciu o regulamin obowiązujący w chwili ich zawarcia.

§ 17.

Operatorem e-Sklepu jest Indigo Polska S.A. z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 11,   80-864 Gdańsk, NIP: 584 279 36 76.

Załącznik nr 1
do Regulaminu sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet

WYKAZ ABONAMENTÓW PARKINGOWYCH DOSTEPNYCH ZA POŚREDNICTWEM E-SKLEPU

L.p.

Rodzaj opłat

Wysokość opłat abonamentowych obecnie

podstrefie A

podstrefie B

1.

Miesięczny abonament mieszkańca 30,00 zł 20,00 zł

2.

Kwartalny abonament mieszkańca 80,00 zł 50,00 zł

3.

Półroczny abonament mieszkańca 150,00 zł 90,00 zł

4.

Roczny abonament mieszkańca 280,00 zł 170,00 zł
5. Miesięczny abonament zatrudnionego 250,00 zł 200,00 zł
6. Kwartalny abonament zatrudnionego 650,00 zł 500,00 zł

7.

Półroczny abonament zatrudnionego 1200,00 zł 900,00 zł

8.

Roczny abonament zatrudnionego 2200,00 zł 1600,00 zł

9.

Miesięczny abonament zatrudnionego -parking Sienkiewicza 100,00 zł

10.

Kwartalny abonament zatrudnionego -parking Sienkiewicza 250,00 zł

11.

Półroczny abonament zatrudnionego - parking Sienkiewicza 450,00 zł

12.

Roczny abonament zatrudnionego - parking Sienkiewicza 800,00 zł

13.

Miesięczny abonament targowy 20,00 zł

14.

Kwartalny abonament targowy 50,00 zł

15.

Półroczny abonament targowy 90,00 zł

16.

Roczny abonament targowy 170,00 zł